ای سفره احسان تو پیوسته با نوای حاج سید مهدی میرداماد