سلطان این عالم تنها غربیونه با نوای حاج محمود کریمی