گل خنده از سر شادی میشینه رولب آقا با نوای حاج محمد طاهری