هم قبله حاجاتی و هم حجت معبود با نوای حاج مهدی میرداماد